MEGHÍVÓ

A
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; „Társaság”)
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy
2020. év 11. hónap 25. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést
tart a 1037 Budapest, Montevideo u. 8. szám alatti székhelyén

 

A Közgyűlés időpontja: 2020. év 11. hónap 25. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
A Közgyűlés megtartásának módja: ülés tartásával
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Döntés a Társaság telephelyeinek és fióktelepének a felvételéről.
  2. Döntés a Társaság egyes vezető tisztségviselőinek személyében bekövetkező változásokról, az érintett személyek által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint szükség szerint új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.
  3. Döntés a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok személyében bekövetkező változásokról, valamint szükség szerint új Felügyelőbizottsági tag(ok) és új Auditbizottsági tag(ok) megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.
  4. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselet ellátására szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 20,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

Az Alapszabály rendelkezései szerint, a Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól tulajdonosi megfeleltetést kér; a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2020. év 11. hónap 18. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2020. év 12. hónap 07. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviseletére szóló meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2020. év 11. hónap 04. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapján, valamint a Társaság székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2020. év 10. hónap 22. nap
4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek