Befektetői információk

Meghívó

Meghívó - 2008

Meghívó a FreeSoft Nyrt. 2008. évi rendes közgyűlésére.

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a
2008. évi rendes
K ö z g y ű l é s é t
2008. április 14-én 14:00 órai kezdettel,
a 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c., földszinti, konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2007. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
 2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
 3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 6. Döntés a 2007. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
 7. Az Alapszabály módosítása.
 8. Döntés zártkörű tőkeemelésről.
 9. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
 10. A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
 11. Döntés a FreeSoft Nyrt, a HUMANsoft Kft. és az Axis Rendszerház Kft. egyesüléséŹről, amelynek formája a leányvállalatok FreeSoft Nyrt.-be történő beolvadása. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjának és a könyvvizsgáló személyének meghatározása. Az igazgatóság megbízása, az egyesülési döntés meghozatalához szükséges összes okiratot elkészítésére.
 12. Határozat a felelős vállalatirányítási nyilatkozat elfogadásáról.
 13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
 14. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2008. április 7-én) 14:00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2008. április 14-én 14:30 órakor, kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

Az éves beszámoló előterjesztési anyagai 2008. április 7-től, munkanapokon 09:00-15:00 óra között a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1117 Budapest, Neumann János u. 1/c) tekinthetők meg.

FreeSoft Nyrt.
Igazgatóság

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek