Befektetői információk

Meghívó

Meghívó - 2007

Meghívó a FreeSoft Nyrt. 2007. évi rendes közgyűlésére.

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a
2007. évi rendes
K ö z g y ű l é s é t
2007. április 11-én 14 órai kezdettel,
a 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c., 6. emeleti, Neumann konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai

  1. Az Igazgatóság beszámolója a 2006. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadásáról.
  2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
  3. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.
  4. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
  5. Audit bizottság megválasztása.
  6. A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
  7. Tisztségviselők megválasztása, díjazásuk megállapítása.
  8. Az Alapszabály módosítása.
  9. Egyebek

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 6. (hatodik) munkanapon (azaz 2007. április 2-án) 14:00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki.

A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2007. április 11-én 14:30 órakor, kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

Az éves beszámoló előterjesztési anyagai 2007. április 2-től, munkanapokon 09:00 - 15:00 óra között a FreeSoft Nyrt. 1117. Budapest, Neumann J. u. 1/c. szám alatti helyiségeiben tekinthetők meg.

FreeSoft Nyrt.
Igazgatóság

Letölthető fájlok:

FreeSoft_kozgyulesi_meghivo_20070411.pdf
4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek