Az Ön böngészője nem támogatott. Kérjük használjon Chrome, Firefox, Edge vagy Safari böngészőt. További részletek

Adatkezelési Tájékoztató Security Webinarium

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A 4iG Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) 2021. május 12., május 26., június 9. napján online webináriumot (a továbbiakban: „Webinárium”) szervez „Digitális üzleti értékeink védelme: kiberbiztonság a gyakorlatban” sorozatcímmel, amelyen a meghívott vendégek, a Társaság partnerei vesznek részt.

A 4iG Nyrt. a Webinárium megszervezése és lebonyolítása során tudomására jutó adatokat kezeli, valamint az adatkezelési tevékenységhez Adatfeldolgozó (Future Now Consulting Kft.) szolgáltatásait veszi igénybe adatfeldolgozási szerződés alapján.

A Társaság jelen adatkezelési tájékoztató útján tesz eleget a Webinárium megszervezésével és lebonyolításával összefüggő adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, illetve mutatja be az adatkezelésre vonatkozó jellemzőket, így különösen az adatok gyűjtésének indokát, illetve az adatok felhasználását.

1. ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő megnevezése: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-10-044993
Adatkezelő székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.
Adatkezelő elektronikus címe: info (@) 4ig.hu
Adatkezelő képviselője: Jászai Gellért vezérigazgató
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: dr. Csordás Ágoston Tibor
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: agoston.csordas (@) 4ig.hu

2. A WEBINÁRIUM MEGSZERVEZÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ EGYES ADATKEZELÉSEK

2.1 A Webinarium részvételéhez kapcsolódó adatkezelés (meghívás)

Adatkezelés célja: A Webináriumon résztvevő partnerek munkavállalóinak értesítése a Webinárium lebonyolításáról, valamint meghívása az online rendezvényre.

Kezelt adatok köre:
A Webináriumon résztvevő partnerek munkavállalóinak neve, e-mail címe, beosztása, a partnerek neve.

Érintettek köre: A Társaság partnereinek munkavállalói.

Adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje:
A Webinárium lebonyolítását követő 30 napon belül az Adatfeldolgozó törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

Adatkezelés módja:
Elektronikusan

Adat forrása:
Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A személyes adat szolgáltatása nem kötelező, az nem jogszabályi kötelezettségen alapul. Amennyiben az érintett nem bocsátja a Táraság rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában részt venni a Webináriumon.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:
A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez az adatkezelés során profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?:
  A Webináriumon résztvevő partnerek munkavállalóinak adatait a Társaság munkavállalói, valamint a Társasággal adatfeldolgozói szerződést kötő fél munkavállalói ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

2.2 Résztvevők regisztrációja, részvételével kapcsolatos adatkezelés

A Webináriumon megjelenő személyeknek a rendezvény online felületére történő belépéshez szükséges regisztrálniuk. A regisztrációs folyamatot a Társaság Adatfeldolgozója végzi.

Adatkezelés célja: A Webináriumon részt venni kívánó személyek regisztrációja, a részvételük biztosítása.

Kezelt adatok köre:  A Társaság által meghívott partnerek munkavállalóinak neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, a partnerek neve

Érintettek köre:
A Webináriumon résztvevők köre.

Adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje
: A Webinárium lebonyolítását követő 30 napon belül az Adatfeldolgozó törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat

Adatkezelés módja
: Elektronikusan.

Adat forrása
: Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei
: A személyes adat szolgáltatása nem kötelező, az nem jogszabályi kötelezettségen alapul. Amennyiben az érintett nem bocsátja az érintett rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában a Webináriumon részt venni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
: Az Adatfeldolgozó nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez az adatkezelés során profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?
A Webináriumon résztvevő partnerek munkavállalóinak adatait a Társaság munkavállalói, valamint a Társasággal adatfeldolgozói szerződést kötő felek ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
:  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

2.3 Rendezvényt követő köszönő mail kiküldése

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Adatkezelés célja: A Webináriumon részt vevő partnerek munkavállalói részére köszönetmondása és tájékoztatás kiküldése a Társaság következő eseményéről, a Társaság elérhetőségéről.

Kezelt adatok köre
:  A Webináriumon résztvevő partnerek munkavállalóinak neve, e-mail címe, beosztása, a partnerek neve.

Érintettek köre:
A Webináriumon résztvevők köre.

Adatkezelés jogalapja
: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje
: A Webinárium lebonyolítását követő 30 napon belül az Adatfeldolgozó törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

Adatkezelés módja: Elektronikusan.

Adat forrása
: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei
: A személyes adat szolgáltatása nem kötelező, az nem jogszabályi kötelezettségen alapul. Amennyiben az érintett nem bocsátja az érintett rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában a Webináriumon részt venni.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatfeldolgozó nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez az adatkezelés során profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A Webináriumon résztvevő partnerek munkavállalóinak adatait a Társaság munkavállalói, valamint a Társasággal adatfeldolgozói szerződést kötő felek ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

3. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (a Társaság által végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás nyújtását), a Társaság által kezelt adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve kezdeményezheti a Társaság által kezelt adatok hordozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja, ezt a Társaság biztosítja az érintett számára. A visszavonásról való tudomásszerzést követően a Társaság az érintett személyes adatait nem kezelik tovább, azokat megsemmisíti, törli.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő érintett személy adatait a fent meghatározott céltól eltérő célra nem használja fel az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy a Társaság személyes adatait kezeli, úgy panasszal fordulhat a Társaság Adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy a Társasághoz közvetlenül.

Ha a panasza kivizsgálását követően továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat (@) naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van továbbá adatainak védelme érdekében, vagy az adatkezelésre irányuló szabálytalanság észlelése esetén bírósághoz is fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.