Az Ön böngészője nem támogatott. Kérjük használjon Chrome, Firefox, Edge vagy Safari böngészőt. További részletek

 • ENG
 • |

  4iG

  {{ portfolioStock.last }} Ft

  {{ portfolioStock.change_percent }}

4iG Nyrt. Rendes közgyűlési meghívó - 2024.04.29.

BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ

Közzétételek

A 4iG Nyrt. rendes közgyűlésének meghívója

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; Cg.: 01-10- 044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2024. év 04. hónap 29. napján 10:00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

⁣A Közgyűlés időpontja: 2024. év. 04. hónap 29. nap, 10:00 óra

⁣A Közgyűlés helye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.

A Közgyűlés megtartásának módja: ülés tartásával

A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés COAF száma: HU20240326015079

A Társaság a Közgyűlés meghívóját a Ptk. 3:272. § (1) bekezdésének szabályai alapján a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően ezúton közzéteszi.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

 • A 2023. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) elfogadása;
 • Az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
 • Döntés a 2023. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése tekintetében;
 • A 2023. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) elfogadása;
 • A konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés elfogadása a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről;
 • A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;
 • Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében;
 • A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2023. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) tekintetében.

2. Döntés a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

3. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évi javadalmazási jelentéséről

4. Döntés vezető tisztségviselők, tisztségviselők által a 2023. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.

5. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselet ellátására szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A Közgyűlésen való személyes vagy képviselő útján történő részvétel adminisztrációjának elősegítése érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek a legal@4ig.hu e-mail címen részvételi szándékuk jelzésével és képviselet esetén a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatának elektronikus úton történő megküldésével legkésőbb 2024. év 04. hónap 24. napján 15:00 óráig előzetesen regisztrálni.

Az elektronikus előzetes regisztráció megküldése az adatkezelésbe való kifejezett beleegyezésnek minősül, azzal, hogy a személyes adatok kezelésének célja a Közgyűlés előzetes regisztrációjának előkészítése. Az adatok kezelése a Közgyűlés jelenléti ívének elkészítéséig tart, amelyet követően valamennyi személyes adat törlésre kerül.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Mind az elektronikus előzetes regisztráció esetén, mind pedig a Közgyűlés helyszínén történő regisztráció esetén szükséges a Közgyűlés napján a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak

  1. személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, míg

  2. képviseleti jogosultságukat a részvényes társaság vagy szervezet

       - hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, vagy egyéb irat és

       - aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával igazolni.

Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazókészülékét, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít. Egy részvényes (ideértve a részvényesi képviselő útján képviselt részvényest is) kizárólag egy szavazójegyre és egy szavazókészülékre (szavazótömbre) jogosult. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 20,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második (2.) munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Társaság a részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozó szabályzata szerinti tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja – a Társaság Alapszabályának megfelelően – 2024. év 04. hónap 22. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc (8) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni, úgy, hogy a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2024. év 04. hónap 29. napja, 11:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviseletére szóló 4 meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2024. év 04. hónap 08. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (https://kozzetetelek.mnb.hu/) honlapján, valamint a Társaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest ⁣, 2024. év 03. hónap 28. nap

4iG Nyrt. Igazgatósága