Közgyűlési meghívó

MEGHÍVÓ
A
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.)
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy
2017. április 27. napján 10:00 órai kezdettel
éves rendes Közgyűlést

tart a Társaság székhelyének „Balaton” tárgyalójában

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a 2016. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról
a. Előterjesztés a 2016. évi beszámolókról, a mérleg és eredménykimutatásról, az eredmény felosztásáról
b. Az Igazgatóság beszámolója a 2016. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadására
c. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése
d. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról
e. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról
f. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
g. Döntéshozatal az 1. sz. napirendi pontban foglaltakról
2. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
3. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának 2017. évi díjazásáról
4. A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában
5. Vezető tisztségviselők, tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása
6. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
7. Egyebek

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 9:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek, vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2017. április 20. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2017. május 15. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2017. április 5. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu) honlapján és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, továbbá a Társaság székhelyén munkanapokon 9-16 óra között, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától tekinthetők meg.

Budapest, 2017. március 27.
4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek