MEGHÍVÓ

A 4iG
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy
2016. január 18-án 14:00 órai kezdettel,
a fent megjelölt székhelyén található Balaton nevű tárgyalóban rendkívüli Közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság egyes tagjai lemondásának tudomásul vétele, új igazgatósági, felügyelő,- és audit bizottsági tagok megválasztása, díjazásának megállapítása.
  2. A társaság egyes igazgatósági és felügyelő bizottsági, audit bizottsági tagjai adatainak változása miatt az adatváltozások tudomásul vétele és a Cégjegyzékben történő átvezetésének kezdeményezése, illetve átvezetése a társaság irataiban.
  3. A társaság állandó könyvvizsgálója, a MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság állandó könyvvizsgálói megbízatásról történő lemondása és megbízási szerződésének felmondása következtében állandó könyvvizsgáló választása, az állandó könyvvizsgáló megbízási szerződése feltételeinek és díjazásának megállapítása.
  4. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek illetve képviselőik személyes részvételével kerül sor.
A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát, aki a Ptk. rendelkezéseivel összhangban a közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapon (azaz 2016. január 14-én) 14:00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2016. január 11. Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen az gyakorolhatja tagsági és így szavazati jogait, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.
A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2016. január 29. napján 14:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek által képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.
A Társaság 2016. január 18-i rendkívüli közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2015. december 28-ától megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a 4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. sz. alatti székhelyén, továbbá a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2016. január 18-án 13:00 órától).

Budapest, 2015. december 16.
4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek