MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

A
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy
2015. október 15-én 10:00 órai kezdettel,
a fent megjelölt székhelyén található Balaton nevű tárgyalóban rendkívüli Közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság egyes tagjai lemondásának tudomásul vétele, új igazgatósági, felügyelő,- és audit bizottsági tagok megválasztása, díjazásának megállapítása.
  2. Az Igazgatóság leköszönő tagjai 2015-ös üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat e vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.
  3. A Társaság fióktelepének törlése, új fióktelepek felvétele
  4. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
  5. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek illetve képviselőik személyes részvételével kerül sor.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát, aki a Ptk. rendelkezéseivel összhangban a közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapon (azaz 2015. október 13-án) 09 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2015. október 08. Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen az gyakorolhatja tagsági és így szavazati jogait, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2015. október 26. napján 10:00 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek által képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2015. október 15-i közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2015. szeptember 24-étől megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a 4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. sz. alatti székhelyén, továbbá a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2015. október 15-én 09:00 órától).

Budapest, 2015. szeptember 15.
4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek