MEGHÍVÓ

A
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.)
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy
a 2015. évi rendes
Közgyűlését
2015. április 23-án, 14:00 órai kezdettel,
a székhelyétől eltérő helyszínen, az Aquincum Hotel Budapest, 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. szám alatti épületének Átrium A tárgyalójában tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a 2014. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról.
  a. Előterjesztés a 2014. évi beszámolók, a mérleg és eredménykimutatásról, az eredmény felosztásáról
  b. Az Igazgatóság beszámolója a 2014. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadásáról.
  c. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
  d. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
  e. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
  f. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, javaslattétel a 2014-es év után fizetendő osztalékra.
  g. Döntéshozatal az 1. sz. napirendi pontban foglaltakról
2. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról.
3. Döntés a könyvvizsgáló 2015. (üzleti) évre vonatkozó díjazásáról
4. A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában
5. Vezető tisztségviselők, tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása
6. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása
7. Döntés saját részvény kibocsátásáról
8. Egyebek.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek illetve képviselőik személyes részvételével kerül sor.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, aki a közgyűlést megelőző 2. (második) munkanapon (azaz 2015. április 21-én) 16 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdoni megfeleltetés fordulónapja: 2015. április 16. Az Alapszabály értelmében a közgyűlésen az gyakorolhatja tagsági és így szavazati jogait, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2015. május 4-én, 14 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelentek által képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2015. április 23-i közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2015. április 2-ától megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a 4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. sz. alatti székhelyén, továbbá a 4iG Nyrt. (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2015. április 23-án 13 órától).

Budapest, 2015. március 23.

4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek