MEGHÍVÓ

A
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; „Társaság”)
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy
2020. év 04. hónap 29. napján 10:00 órai kezdettel
éves rendes Közgyűlést

tart a 1037 Budapest, Montevideo u. 8. szám alatti székhelyén

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy Magyarországon az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése rendelkezései szerint 2020. március 17. napjától - a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül - rendezvény valamint gyűlés helyszínén a tartózkodás tilos, ezért a jelenlegi jogi szabályozás alapján közgyűlésen való részvétel jogszerűen nem lehetséges. A Társaság 2020. évi eseménynaptárában közzétett, 2020. április 29. napjára tervezett éves rendes közgyűlése csak abban az esetben lesz a Társaság Alapszabályának megfelelően személyes megjelenéssel megtartható, amennyiben tiltó jogszabályi rendelkezések a közgyűlés napján nem lesznek hatályban.

Az Igazgatóság arra az esetre, amennyiben a Közgyűlés - jogszabályi változás folytán - megtarthatóvá válna, a Társaság éves rendes Közgyűlését e feltétellel az alábbiak szerint összehívja.

A Közgyűlés időpontja: 2020. év 04. hónap 29. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Döntés a Társaság 2019. évi beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:
  • a) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2019. évi beszámolók, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2019. évi eredmény felosztás vonatkozásában
  • b) Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységről
  • c) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2019. évi éves beszámoló vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése
  • d) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2019. évi beszámolók vonatkozásában
  • e) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2019. évi beszámolók vonatkozásában
  • f) Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
 2. Döntés a 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
 3. A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában
 4. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a 2020. évi díjazásáról
 5. Döntés a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) létrehozásáról
 6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának elfogadásáról
 7. Döntés a Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról
 8. Döntés a fenti napirendi pontok alapján a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról
 9. Egyebek

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselet ellátására szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 20,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

Az Alapszabály rendelkezései szerint, a Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól tulajdonosi megfeleltetést kér; a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2020. év 04. hónap 22. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2020. év 05. hónap 11. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviseletére szóló meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2020. év 04. hónap 08. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (www.kozzetetelek.hu) honlapján, valamint a Társaság székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2020. év 03. hónap 30. nap
4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek