M E G H Í V Ó

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy 2019. év 09. hónap 05. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést tart.

A Közgyűlés időpontja: 2019. év 09. hónap 05. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.
A Közgyűlés megtartásának módja: ülés tartásával
A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Napirendi pont száma Napirendi pont tárgya
1. Döntés a Társaság Igazgatóságának
a) öt (5) éves időtartamra szóló felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének – bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján – mindösszesen legfeljebb HUF 3.000.000.000, -, azaz hárommilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően;
b) felhatalmazásáról vállalati kötvény kibocsátására vonatkozóan mindösszesen HUF 30.000.000.000, -, azaz harmincmilliárd magyar forint összeg erejéig, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően;
c) tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi – a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékát (25 %) meg nem haladó mértékű – megszerzésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően.
2. Döntés, az Igazgatósági tagok személyében bekövetkező esetleges változások kapcsán, az érintett személy által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint szükség szerint új Igazgatósági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.
3. Döntés, a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagok személyében bekövetkező esetleges változások kapcsán, szükség szerint új Felügyelőbizottsági tagok és új Auditbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.
4. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról:
a) az Alapszabály 2.3. pontjának kiegészítése – új fióktelep létesítése – révén figyelemmel az Igazgatóság 4/2019. (VI.27.) számú Igazgatósági Határozatában foglaltakra;
b) az Alapszabály 10.1. q) és 14.4. pontjának törlése révén;
c) az Alapszabály 11.5. pontjának „Igazgatóság Alelnöke” címmel való kiegészítése révén;
d) az Alapszabály rendelkezéseinek szükségszerű, a Közgyűlés által meghozott határozatokra tekintettel történő módosítása révén.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottjaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 20,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. év 08. hónap 29. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2019. év 09. hónap 17. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentései, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2019. év 08. hónap 15. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Budapest, 2019. év 08. hónap 06. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek