M E G H Í V Ó

A
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy
2018. november 12. napján 10:00 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést tart.

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága ezennel összehívja a Társaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja:
2018. november 12. nap, 10:00 óra
A Közgyűlés helye:
1062 Budapest, Andrássy út 59.
A Közgyűlésen való részvétel módja:
személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Döntés a Társaság egyes kizárólagos leányvállalatainak a Társaságba való beolvadásáról (Az átalakulásról szóló első döntés) A beolvadó leányvállalatok: Axis Rendszerház Kft., HUMANsoft Kft., Mensor3D Kft.;
  2. Egyebek

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2018. november 5. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2018. november 22. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2018. október 19. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, továbbá a Társaság székhelyén munkanapokon 916 óra között tekinthetők meg, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2018. október 01.
4iG Nyrt. Igazgatósága

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek