Módosított Meghívó

Módosított Meghívó a FreeSoft Nyrt. 2010. évi rendes közgyűlésére.

Részvényesi kérésre a FreeSoft Nyrt. Igazgatósága a közgyűlés napirendi pontjai közé új pontot vett fel 11. pontként. A Meghívó módosításai dőlt, kivastagított és aláhúzott betűvel kerültek megkülönböztetésre. 

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a 2010. évi rendes
K ö z g y ű l é s é t
2010. április 15.-én 14 órai kezdettel
a 1037 Budapest, Montevideo u. 8., földszinti konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

 • Az Igazgatóság beszámolója a 2009. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
 • A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
 • Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 • A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 • Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 • Döntés a 2009. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
 • A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
 • A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
 • Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
 • Határozat a Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
 • Az Igazgatóság felhatalmazása átváltoztatható kötvény kibocsátására.
 • Egyebek.
 • A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajŹdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

  A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2010. április 8.-án) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2010. április 15.-én 14:30 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

  A Társaság 2010. április 15.-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2010. április 8.-tól megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2010. április 15.-én 13 órától).

  2010.04.07.

  FreeSoft Nyrt.
  Igazgatóság

  Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek