Meghívó 2013

Meghívó a FreeSoft Nyrt. 2013. évi rendes közgyűlésére.

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a 2013. évi rendes
K ö z g y ű l é s é t
2013. április 25.-én 14 órai kezdettel
a 1037 Budapest, Montevideo u. 8., földszinti konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2012. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
 2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
 3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, javaslattétel a 2012. év után fizetendő osztalékra.
 6. Döntés a 2012. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
 7. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
 8. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
 9. Határozat a Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
 10. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.
 11. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulaj-donosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2013. április 18-án) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2013. április 16. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2013. április 30-én 15 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2013. április 25-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2012. március 26-tól megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2013. április 25-én 13 órától).

2013.03.26.

FreeSoft Nyrt.
Igazgatóság

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek