Meghívó 2012

Meghívó a FreeSoft Nyrt. 2012. évi rendes közgyűlésére.

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a 2011. évi rendes
K ö z g y ű l é s é t
2012. április 25.-én 15 órai kezdettel
a 1037 Budapest, Montevideo u. 8., földszinti konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2011. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
 2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
 3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 6. Döntés a 2011. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
 7. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
 8. A könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása.
 9. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
 10. Határozat a Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
 11. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 14 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulaj-donosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2012. április 18-án) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2012. április 16. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2012. április 27-én 15 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2012. április 25-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2012. április 4-től megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2012. április 25-én 14 órától).

 

2012.03.26.  

FreeSoft Nyrt.
Igazgatóság

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

verseny újranyitással megindított központosított közbeszerzés eredményéről…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetéséről…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzésére irányuló kötelező vételi ajánlattételről…

részletek