Meghívó - 2014

Meghívó a FreeSoft Nyrt. 2014. évi rendes közgyűlésére.

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a 2014. évi rendes
K ö z g y ű l é s é t
2014. április 24.-én 14 órai kezdettel
a 1037 Budapest, Montevideo u. 8., földszinti konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1.          2013. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadása
    a.  Az Igazgatóság beszámolója a 2013. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadásáról.
    b.  A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
    c.  Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
    d.  A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
    e.  Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, javaslattétel a 2013-as év után fizetendő osztalékra.
    f.  Döntés a 2013. évi beszámolók, a mérleg és eredménykimutatások elfogadásáról, az eredmény felosztásáról.
2.        A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában..
3.        A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve megválasztása, díjazásának megállapítása.
4.        Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása.
5.        A Társaság nevének és rövid nevének meghatározása.
6.        Döntés a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről és a létesítő okirat rendelkezéseinek a Ptk.-hoz történő igazításáról.
7.        Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása..
8.        Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.
9.        Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulaj-donosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2014. április 16-án) 14 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2014. április 14. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2014. április 29-én 15 órakor kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2014. április 24-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2014. április 3-tól megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, a FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2014. április 24-én 13 órától).

 

2014.03.25.

   

FreeSoft Nyrt.
Igazgatóság

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek