Meghívó - 2009

Meghívó a FreeSoft Nyrt. 2009. évi rendes közgyűlésére.

A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a 2009. évi rendes
K ö z g y ű l é s é t
2009. április 22-én 14 órai kezdettel
a 1037 Budapest, Montevideo u. 8., földszinti konferenciatermében tartja.

A közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2008. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
 2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
 3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
 5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 6. Döntés a 2008. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
 7. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
 8. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
 9. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
 10. Határozat a Felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
 11. Egyebek.

A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak vagy meghatalmazottaiknak a tulajdonosi, illetve meghatalmazotti minőségüket az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, és személyi igazolványuk felmutatásával, meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és élhet szavazati jogával, aki a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) munkanapon (azaz 2009. április 15.-én) 14:00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bejegyzésre került, és számára az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állított ki. A részvényesek szavazati jogukat az Alapszabály rendelkezései szerint gyakorolhatják. A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre változatlan napirenddel és helyszínen, 2009. április 22-én 14:30 órakor, kerül sor. A megismételt közgyűlés a megjelent és képviselt részvények számától függetlenül határozatképes.

A Társaság 2009. április 22-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai 2009. április 10-től megtekinthetők munkanapokon 9-16 óra között, FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037 Budapest, Montevideo u. 8.), továbbá a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2009. április 22-én 13 órától).

FreeSoft Nyrt.
Igazgatóság

Letölthető fájlok:

4iG

A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása

Szavazati jogok és az alaptőke nagysága a 4iG Nyrt.-nél 2020. október 31-én…

részletek
4iG egyéb tájékoztatás

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Saját részvény állomány változása…

részletek
4iG Szavazati jogok

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

az INNObyte-csoport többségi tulajdonának megszerzése…

részletek