Az Ön böngészője nem támogatott. Kérjük használjon Chrome, Firefox, Edge vagy Safari böngészőt. További részletek

  • ENG
  • |

    4iG

    {{ portfolioStock.last }} Ft

    {{ portfolioStock.change_percent }}

4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása - 2022. május 20.-2

BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ

Közzétételek

A 4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása

A 2021. üzleti év után megállapított osztalékfizetés rendjéről

A 4iG Nyrt. („Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Közgyűlése 2022. év 04. hónap 29. napján meghozott 3/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatban - figyelemmel az ismertetett 2021. évi éves beszámolók tartalmára - a 2021. üzleti év után részvényenként 29,- Ft, azaz huszonkilenc Magyar Forint osztalék kifizetéséről határozott a 2021. év 12. hónap 31. napján forgalomban lévő és a Társaság 857.078 darab saját részvényei számával csökkentett 102.350.843 darab törzsrészvény után hivatkozva arra, hogy a Társaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni. Ezen Közgyűlési Határozatban a Közgyűlés továbbá úgy határozott, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság mindenkori likviditási helyzetét figyelembe véve határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitétellel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2022. év 12. hónap 31. napjáig meg kell történnie. A Társaság Igazgatósága az így kapott felhatalmazás alapján 2022. év 05. hónap 20. napján hozott 1/2022. (V.20.) számú Igazgatósági Határozatban a Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve úgy határozott, hogy az osztalék kifizetésére 2022. év 07. hónap 04. napjától kerül sor, valamint megállapította és elfogadta a Társaság jelen osztalékfizetés rendjét.

A Társaság hatályos Alapszabályának („Alapszabály”) 5.2.1. pontja szerint a részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult. Az Alapszabály rögzíti továbbá, hogy fizetendő osztalékra a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult.

Az osztalék kifizetése

Az osztalék kifizetésének kezdő napja: 2022. év 07. hónap 04. nap

Osztalék kizárólag a 2021. év 12. hónap 31. napján forgalomban lévő és a Társaság 857.078 darab saját részvényei számával csökkentett 102.350.843 darab törzsrészvény után jár hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 3:298. § (3) bekezdésére, mely kimondja, hogy „Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.”, mely által a 2022. évben elhatározott új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőkeemelésekre tekintettel kibocsátott részvények nem jogosítanak osztalékra.

Az Alapszabály értelmében az osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés napját megelőző ötödik (E-5.) tőzsdei kereskedési napon, mint a tulajdonosi megfeleltetés napján a részvénykönyvben szerepel, így a Társaság – az Alapszabály 5.2.3. pontjai, valamint a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság („KELER Zrt.”).vonatkozó szabályzata szerint – a részvényekre az osztalékfizetés kezdő napjára, mint társasági eseményre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-től.

A KELER Zrt. a Társaság megbízottjaként jár el az osztalékfizetés tekintetében. A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata szerint a tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. az értékpapírszámla-vezetők közreműködésével végzi el.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2022. év 06. hónap 27. nap (E-5 kereskedési nap), amely napon a részvénytulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott és a Társaság által kibocsátott névre szóló törzsrészvény mennyiség utoljára jogosít a 2021. üzleti év után megállapított osztalékra. A 2021. üzleti év után megállapított osztalékra jogosító 4iG részvényeket legkésőbb 2022. év 06. hónap 23. napjáig (E-7) kereskedési napon lehet a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) megvásárolni (cum date).

Felhívjuk a Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy osztalék annak a részvényesnek fizethető, akinek a részvénykönyvi bejegyzéséhez, az osztalék kifizetéséhez szükséges, illetve a hatályos jogszabályokban előírt valamennyi adatát a részvényes értékpapírszámla-vezetője a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatában és A magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatások című, KELER-9-04. számú értéktári leiratban részletezett módon és formában megadta a KELER Zrt. mint a Társaság által az osztalék kifizetésével megbízott társaság részére.

Amennyiben az értékpapírszámla-vezetője a tulajdonosi megfeleltetéskor nem, vagy nem megfelelően (hiányosan) azonosítja részvénytulajdonos ügyfeleit, úgy azt az osztalékfizetés időszaka alatt pótolhatja, azzal, hogy ilyenkor a fizetendő osztalék utalására a hiánypótlást követő hónapban kerül sor. A Társaság, illetve a megbízásából eljáró KELER Zrt. nem felel a hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatásból eredő késedelemért. Az osztalék kifizetésének kezdőnapját követő felvétele esetén a Társaságot és a megbízottjaként eljáró KELER Zrt.-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Kérjük, hogy a Tisztelt Részvényeseink az osztalék megfelelő kifizetése érdekében ellenőrizzék, hogy értékpapírszámla-vezetőjüknél a kifizetéshez és/vagy az adó megállapításához szükséges valamennyi adat rendelkezésre áll-e.

Az osztalék – az adókötelezettség alakulásától függően nettó vagy bruttó összegben – a részvényes saját bankszámlájára vagy – ennek hiányában – az értékpapírszámla-vezetőjénél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlára átutalással kerül teljesítésre. A késedelmes, hiányos adatszolgáltatás esetén az osztalék kifizetésére kizárólag az adatok pótlását követően – a hiánypótlást követő hónapban – kerülhet sor.

Az Alapszabály 5.2.3. pontja alapján a részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belüla részvényes önhibájára visszavezethető okból fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül. Az osztalékra való igény tehát az esedékességtől számított egy év elteltével elévül.

Szolgáltatandó adatok köre és az osztalékkal kapcsolatos közterhek

A részvénytulajdonosok adatainak a KELER Zrt. részére történő átadásának a határideje: 2022. év 06. hónap 28. nap (E-4 kereskedési nap).

Magánszemély részvényes esetén az osztalék kifizetéséhez szükséges adatok belföldi illetőség esetén: teljes név, születési dátum, adóazonosító jel, a részvényes lakcíme. Amennyiben a külföldi adóügyi illetőség kerül megállapításra, igazolásra, úgy a szükséges adatkörbe a magánszemély teljes neve (elnevezése), lakcíme, születési helye, születési ideje, állampolgársága (illetősége) és a magyar adóhatóság által kiadott adóazonosító jele vagy útlevélszáma tartozik.

Belföldi és – főszabály szerint – külföldi illetőségű magánszemély részvényes esetén ezen adatok megadását követően a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szja tv.”) 66. §-a és 8. §-a alapján az osztalék 15 %-os személyi jövedelemadó levonása után kerül kifizetésre. A külföldi illetőségű magánszemély részvényes, amennyiben a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, úgy az Szja tv. 7. számú mellékletében részletezett dokumentumokat legkésőbb 2022. év 06. hónap 29. napjáig szükséges a KELER Zrt. Kibocsátói Osztálya (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) részére – a megfelelő formában – átadni. Ennek kapcsán tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket és az értékpapírszámla-vezetőket, hogy a külföldi illetőség igazolására a külföldi hatóság által kiállított okirat angol nyelvű példánya, magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat szolgál. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat is szükséges, úgy azt magyar nyelvű, vagy magyar szakfordítással ellátott okirat formájában kell igazolni. Amennyiben a részvényes élni kíván a kedvezményes adózással, de a megadott határidőig nem tudja benyújtani a szükséges dokumentumokat, 2022. év 06. hónap 29. napjáig írásban kérelmezheti osztalékának visszatartását a dokumentumok megérkezéséig.

Amennyiben a külföldi illetékességű részvényes rendelkezik az Szja tv. 7. számú mellékletben részletezett dokumentumokkal, valamint van a két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény és az kedvezményes adókulcsot ír elő, de a részvényes a dokumentumokat (illetve az osztalékának visszatartására vonatkozó kérelmet) nem vagy nem megfelelő módon nyújtja be 2022. év 06. hónap 29. napjáig a KELER Zrt.-hez és ezért az osztalék 15 %-os személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre a számára, úgy az ügyfél a 15 %-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetre adó-visszatérítési igényt terjeszthet elő a magyar adóhatóságnál. Az adókülönbözetet az adóhatóság a külföldi illetőségű magánszemély által megjelölt fizetési számlára utalja át.

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik [Szja tv. 67/B. § (6) bekezdés c) pont és 7. sz. melléklet]. Az értékpapírszámla-vezetője köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a KELER Zrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak-e nyilvántartva. Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy amennyiben az értékpapírszámla-vezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15 %-os személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

Jogi személy részvényes esetén az osztalék kifizetéshez szükséges adatok: cégnév és székhely, valamint belföldi illetőség esetén az adószám.

A jogi személyek részére az osztalék adóteher levonása nélkül kerül kifizetésre.

Részvényesi meghatalmazottak (nominee) esetében az osztalék kifizetése a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben („Tpt.”) meghatározottak szerint, a KELER Zrt.-hez beérkező tulajdonosi megfeleltetés alapján történik. Amennyiben a részvényesi meghatalmazottról (nominee) az értékpapírszámla-vezetője a tulajdonosi megfeleltetésben megjelöli, hogy a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt összes részvényből mennyi részvény van jogi személy részvényesek és mennyi részvény van magánszemély részvényesek tulajdonában, úgy az osztalék az ekként meghatározott részvényesi kategóriáknak megfelelő adó alkalmazásával kerül kifizetésre. Így a jogi személy részvényesek tulajdonában lévő részvények után fizetendő osztalékból nem kerül levonásra adó, míg a magánszemély részvényesek tulajdonában lévő részvények után fizetendő osztalékból 15 % személyi jövedelemadó kerül levonásra.

A részvényesi meghatalmazott (nominee) a külföldi illetőségű magánszemélyről az Szja tv. 7. számú melléklet 8. pontja alapján köteles a KELER Zrt. részére adatot szolgáltatni és a törvényben megszabott határidőben nyilatkozatot tenni. Amennyiben a részvényesi meghatalmazott (nominee) által képviselt részvény külföldi magánszemély részvényes tulajdonában van, aki a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, úgy ezt a tulajdonosi megfeleltetésben külön bontásban kell lejelenteni és a külföldi illetőségű magánszemély részvényesekre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Az adóigazolás kiadása

A részvények után kifizetett osztalékról és a levont adóterhekről a Társaság megbízásából és nevében a KELER Zrt. igazolást állít ki, és azt legkésőbb 2023. év 01. hónap 31. napjáig eljuttatja a Tisztelt Részvényesek részére.

Az osztalék kifizetésével kapcsolatos további kérdés felmerülése esetén, kollegáink készséggel állnak rendelkezésükre a +36-1-270-7600 telefonszámon vagy a(z) IR@4ig.hu e-mail címen.

Budapest, 2022. május 20.

4iG Nyrt.
Igazgatósága