Az Ön böngészője nem támogatott. Kérjük használjon Chrome, Firefox, Edge vagy Safari böngészőt. További részletek

  • ENG
  • |

    4iG

    {{ portfolioStock.last }} Ft

    {{ portfolioStock.change_percent }}

4iG Nyrt. Rendes közgyűlési meghívó - 2023.03.29.

BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ

Közzétételek

A 4iG Nyrt. rendes közgyűlésének meghívója

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; „Társaság”) értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy 2023. év 04. hónap 28. napján 10:00 órai kezdettel rendes Közgyűlést tart a Társaság székhelyétől eltérő helyszínen (The Aquincum Hotel Budapest, Hadrianus terem; 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.)

A Közgyűlés időpontja: 2023. év. 04. hónap 28. nap, 10:00óra

A Közgyűlés helye: The Aquincum Hotel Budapest, Hadrianus terem; 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.

A Közgyűlés megtartásának módja: ülés tartásával

A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján

A Társaság a Közgyűlés meghívóját a Ptk. 3:272. § (1) bekezdésének szabályai alapján a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően ezúton közzéteszi.

A Társaság felhívja tisztelt Részvényesei figyelmét, hogy 2023. év. 04. hónap 28. napján Ferenc pápa Budapestre látogat. A Társaság kéri a tisztelt Részvényeseket, hogy a Közgyűlés napján számoljanak megnövekedett utazási idővel.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)

2. Döntés a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóinak, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

(i) A 2022. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) elfogadása;

(ii) Az egyedi beszámoló (IFRS szerinti Egyedi Pénzügyi Kimutatások) kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;

(iii) Döntés a 2022. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése vonatkozásában;

(iv) A 2022. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) elfogadása;

(v) A konszolidált beszámoló (Konszolidált Pénzügyi Jelentés) kapcsán az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés elfogadása a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről;

(vi) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;

(vii) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában;

(viii) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2022. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában

3. Döntés a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

4. A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

5. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

6. Döntés a Felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkező változásra tekintettel új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

7. Döntés az Auditbizottsági tagok személyében bekövetkező változásra tekintettel új Auditbizottsági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról

8. Döntés a Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének jóváhagyásáról

9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról, valamint a 2022. évi üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről

10. Döntés a Társaság Igazgatóságának – a 6/2022. (III.31.) számú Közgyűlési Határozattal adott felhatalmazás 2023. év 09. hónap 30. napján történő lejártára tekintettel – 2023. év 10. hónap 01. napjától kezdődő tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazásáról saját részvényeknek a Társaság általi – a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékát (25 %) meg nem haladó mértékű – megszerzésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően

A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselet ellátására szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Közgyűlésen való személyes vagy képviselő útján történő részvétel adminisztrációjának elősegítése érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek a legal@4ig.hue-mail címen részvételi szándékuk jelzésével és képviselet esetén a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatának megküldésével legkésőbb 2023. év 04. hónap 25. napján 15:00 óráig előzetesen regisztrálni.Az elektronikus előzetes regisztráció megküldése az adatkezelésbe való kifejezett beleegyezésnek minősül, azzal, hogy a személyes adatok kezelésének célja a Közgyűlés előzetes regisztrációjának előkészítése. Az adatok kezelése a Közgyűlés jelenléti ívének elkészítéséig tart, amelyet követően valamennyi személyes adat törlésre kerül.

Amennyiben a meghatalmazás vagy a képviseleti jog igazolására benyújtott bármely okirat nem Magyarországon kelt, akkor az okirat alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ezek szerint – eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában – (i) az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy (ii) – amennyiben az adott ország részese a vonatkozó nemzetközi egyezménynek – Apostille-jal ellátása szükséges. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (7) bekezdése alapján e törvény hatálya alá tartozó ügyvéd által ellenjegyzett, de a felek által külföldön aláírt okirat teljes bizonyító erejéhez diplomáciai hitelesítés vagy felülhitelesítés, illetve Apostille tanúsítvány nem szükséges. A vonatkozó szabályokról részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. Amennyiben az okirat nem magyar nyelven vagy angol nyelven készült, úgy az okirat magyar nyelvű, hiteles fordításának bemutatása is szükséges.

Regisztrációra a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától is lehetőség van. Mind az elektronikus előzetes regisztráció esetén, mind pedig a Közgyűlés helyszínén történő regisztráció esetén szükséges a Közgyűlés napján a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával igazolni.

Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazókészülékét, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít az alábbiak figyelembevétele mellett. Az 1. számú napirendi pontot érintő szavazás eredményes lezárultáig a tisztelt Részvényesek az Alapszabály 10.7.12. pontja szerint szavazójeggyel, ezt követően pedig szavazókészülékkel szavaznak. Egy részvényes (ideértve a részvényesi képviselő útján képviselt részvényest is) kizárólag egy szavazójegyre és egy szavazókészülékre (szavazótömbre) jogosult. Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 20,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második (2.) munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe (függetlenül attól, hogy ezen időpontot követően a részvényre történt-e esetleges tranzakció), ugyanakkor a Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetést a Társaság mindenkor a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozó szabályzata szerinti időpontra rendeli meg, jelen Közgyűlés tekintetében a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2023. év 04. hónap 21. napja.

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2023. év 04. hónap 28. napja, 11:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviseletére szóló meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2023. év 04. hónap 07. napjától elérhetők a Társaság (www.(4ig).hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (https://kozzetetelek.mnb.hu/) honlapján, valamint a Társaság székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától.

Budapest, 2023. év 03. hónap 29. nap

4iG Nyrt.Igazgatósága